تاريخ روز : یکشنبه 12 تیر 1401

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت گسترش سرمايه‌گذاري ايران‌خودرو

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1400/04/06 جهت تقسیم سودسود دوره مالی 99 به ازاء هر سهم 40 ریال تصویب گردید که برای سهامداران حقیقی در تاریخ 1400/11/25 و برای سهامداران حقوقی ظرف مهلت قانونی واریز خواهد شد.